Algemene voorwaarden – Cleanmakers schoonmaak

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze
voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
2. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve
van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
c. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De offerte vermeldt de plaats van de werkzaamheden, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
Artikel 4 Opdrachtbevestiging

a. Nadat door de opdrachtgever de inhoud van de offerte is bevestigd door toezending van de door de opdrachtgever ondertekende offerte aan de aannemer, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging volledig en ondubbelzinnig
akkoord heeft verklaard.

b. Uitsluitend de offerte evenals de op de offerte van toepassing zijnde algemene voorwaarden, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de offerte en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de offerte is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 7 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijnmovereengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke offerte.

Artikel 6 – Onderaanneming
a. Het is de aannemer toegestaan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen en houden indien en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig de ter hand gestelde offerte worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij redelijkerwijs gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
c. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd op alle dagen- inbegrepen christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met zondag. Indien plotseling intredende zwaarwichtige omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 8 – Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het reeds overeengekomene, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen;
c. indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als beëindigd te beschouwen. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van beëindiging van de overeenkomst zal geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet
tot beëindiging van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 9 – Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn niet inbegrepen bij de in de offerte genoemde prijs. De benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zullen maandelijks apart worden gefactureerd. De op de aankoop van de benodigde hulp- en reinigingsmiddelen betrekking hebbende aankoopbonnen zullen worden overgelegd. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10 – Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de kosten van de aannemer als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan de aannemer overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling van de kosten
daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal de aannemer acht kunnen slaan op de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) opgestelde informatie over de kostenontwikkeling in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, die wordt beoordeeld door een onafhankelijke registeraccountant.

Artikel 11 – Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling nà deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de
betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van roekeloosheid c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.000,- per gebeurtenis. Boven € 1.000,- is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van het personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.000,- doch niet meer dan € 5.500,- per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
d. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
e. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
f. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
g. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 – Schadeloosstelling
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van het personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk tijdens de looptijd van de overeenkomst van opdracht van de aannemer met zijn onderaannemer, en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen dan wel een overeenkomst van opdracht met de onderaannemer van de aannemer aan te gaan, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, respectievelijk onderaannemer verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van € 500,- per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt met een maximum van €5.500,-

Artikel 14 – Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 2 maanden en vangt aan:
– bij opzegging door aannemer: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
– bij opzegging door opdrachtgever: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, buiten rechte en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 – Geschillenbeslechting
a. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer wordt beheerst door het Nederlandse recht.
b. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer voortvloeien kunnen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.